Op al onze leveringen zijn van toepassing onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals hieronder omschreven.

Artikel 1: Algemeen
1. Op alle door de verkoper gesloten transacties zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2. Afnemers worden geacht door het plaatsen van bestellingen en/of in ontvangst name van de goederen met de algemene voorwaarden te hebben ingestemd.
3. Afwijkende algemene of bijzondere bedingen/voorwaarden van afnemers of van andere contractanten van verkoper en/of van derden zijn voor verkoper slechts bindend indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door verkoper zijn aanvaard. Zodanige afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor de transactie waarop zij betrekking hebben.

Artikel 2: Orders
1. Offertes van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij anders bedongen.
2. Verkoper heeft het recht de uitvoering van een order uit te stellen totdat afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft.
3. Verkoper heeft het recht een order zonder opgaaf van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte, dan wel directe schade die hieruit ontstaat, dan wel kan ontstaan.

Artikel 3: Prijzen
1. Prijsopgaven worden steeds vrijblijvend gedaan op basis van de op het moment der offerte en/of opdracht geldende prijzen.
2. Vermelding van prijzen alsmede gegevens/afbeeldingen in catalogi, brochures, prijslijsten, prijscouranten, prospectus, advertenties of andere drukwerken binden de verkoper niet en kunnen zonder voorafgaand bericht aan wijzigingen onder hevig zijn, een en ander onverminderd de gebondenheid van afnemer aan zijn order. De prijzen gelden voor levering franco huis, tenzij anders vermeld en zij het dat orderkosten in rekening kunnen worden gebracht voor orders beneden een nader door verkoper vast te stellen bedrag.

Artikel 4: Levering
1. Levertijden en reparatie- en/of installatieduur worden slechts bij benadering aangegeven en zijn niet bindend. Overschrijding met een niet ongebruikelijk lange termijn van de in dit artikel genoemde termijnen geeft aan de zijde van de afnemer geen recht op annulering van de overeenkomst of schadevergoeding, ook niet na ingebrekestelling.
2. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, is verkoper bevoegd dit deel te leveren, dan wel te wachten met de levering tot de gehele bestelling gereed is.
3. Bij levering onder consignatie behoudt de verkoper het eigendom, terwijl het risico van de consignatiegoederen overgaat op afnemer. Afnemer is verplicht de goederen te gebruiken en van onderhoud te voorzien op de wijze en met de zorgvuldigheid, een en ander zoals dat in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Artikel 5: Garantie
1. Garantie voor geleverde goederen en/of verrichte diensten strekt zich in het algemeen niet verder uit dan tot het herstellen van de geleverde goederen of het leveren van nieuwe onderdelen, terwijl het reeds betaalde met de nieuw geleverde goederen kan worden verrekend, e.e.a. ter beoordeling van de verkoper.
2. Voor goederen waarop fabrieksgarantie van toepassing is gelden uitsluitend en alleen de garantievoorwaarden van die betreffende fabriek zonder dat verder verhaal op verkoper mogelijk is.
3. Elke aanspraak op garantie vervalt indien zonder schriftelijke toestemming van verkoper aan de geleverde goederen reparaties of werkzaamheden zijn of worden verricht.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
Verkoper is, op geen enkele wijze aansprakelijk verder dan zulks wettelijk is geregeld, ook niet voor gebreken aan materialen of onderdelen door derden aan verkoper beschikbaar gesteld -tenzij er sprake is van opzet of grove schuld bij verkoper sprake zou zijn-, en derhalve nimmer verplicht tot vergoeding van welke schade dan ook, hoe ook genaamd.

Artikel 7: Overmacht
1. Een tekortkoming kan verkoper niet worden toegerekend, indien en voor zover zij niet te wijten is aan verkopers opzet of grove schuld.
2. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, is geen der partijen gehouden tot het nakomen van enige verplichting en kan de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk worden ontbonden. De verkoper heeft bij ontbinding recht op vergoeding van de reeds gemaakt kosten.
3. Is verkoper in staat tot gedeeltelijke nakoming, dan zal een redelijk gedeelte van de hoofdsom verschuldigd zijn.

Artikel 8: Reclames
1. De afnemer wordt geacht de door verkoper geleverde goederen terstond na ontvangst aan een ingangscontrole onderhevig te laten zijn.
2. Reclames, zowel op leveringen van goederen, verrichte reparaties op de aanwezige installaties, alsmede naar aanleiding van facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst der goederen respectievelijk de betreffende rekening schriftelijk bij verkoper te zijn ingediend onder nauwkeurige vermelding waarop de reclame betrekking heeft.
3. Verkoper is slechts gehouden kennis te nemen van de reclame, indien het verschuldigde uit de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst is voldaan.
4. Indien verkoper van mening is dat een klacht terecht is ingediend heeft hij het recht een in onderling overleg te bepalen schadeloosstelling uit te keren dan wel, in plaats daarvan, tot vervanging of herstel van de geleverde goederen over te gaan.
5. Het recht van reclame geldt niet in het geval van een onjuiste toepassing van de geleverde goederen/apparatuur, dan wel bij gebruik van de apparatuur in strijd met de gegeven gebruiksvoorschriften.
6. Verwerkte en of wederverkochte goederen worden beschouwd als goedgekeurd, zonder dat daarop nog enig reclamerecht geldt.
7. Bij retournering van de goederen voor reclame zijn de kosten voor afnemer.
8. Het indienen van reclames ontslaat afnemer niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst met verkoper.

Artikel 9: Prijsaanpassingen
Indien zich na datum van de offerte onvoorzienbare kostenbepalende factoren voordoen, zoals verhoging van rechten, accijnzen, fabrieksprijzen, vrachtkosten, wijziging in de valuta etc., is verkoper gerechtigd die verhogingen in redelijkheid door te berekenen aan de afnemer, doch heeft de afnemer het recht, voorzover de overeenkomst niet is uitgevoerd, deze te annuleren.

Artikel 10: Betaling
1. De vorderingen van de verkoper dienen te worden beschouwd als brengschulden van de afnemer. Betaling dient, tenzij anders overeengekomen, ter keuze van verkoper contant te geschieden dan wel door storting/overschrijving op/naar de bankrekening van verkoper, terstond bij het afleveren der goederen respectievelijk na het verrichten der diensten, zonder dat enig beroep op korting mogelijk is, en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum. Afnemer is niet bevoegd op het factuurbedrag enig bedrag wegens een tegenvordering in mindering te brengen.
2. Indien de vordering van de verkoper niet contant of terstond na aflevering/de gedane dienst verlening wordt betaald, heeft de verkoper het recht zijn vordering te verhogen met een rente van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele wordt geteld, ingaande veertien dagen na factuurdatum zonder dat een wettelijke ingebrekestelling of sommatie nodig.
3. Indien de afnemer na sommatie tot betaling in gebreke blijft is verkoper tevens gerechtigd zijn vordering te verhogen met de buitengerechtelijke incassokosten en andere inning kosten, waaronder begrepen de kosten van verkopers raadsman. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het bedrag der vordering.

Artikel 11: Eigendom
1. Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle aan afnemer krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren goederen, totdat verkopers vorderingen uit diens hoofde zijn voldaan, waarbij de goederen wel voor rekening en risico van afnemer komen en blijven.
2. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verwerken, buiten zijn feitelijke macht brengen, vervreemden of verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
3. Blijft de afnemer in gebreke, dan is de verkoper bevoegd de goederen op te eisen.

Artikel 12: Nalatigheid
Indien de afnemer nalatig is in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen jegens verkoper, daaronder begrepen de situatie dat afnemer handelt in strijd met enige verplichting voor afnemer uit hoofde van deze algemene voorwaarden, alsmede indien afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, komt te overlijden, een regeling met zijn crediteuren treft of daartoe gedwongen wordt, bij tijdelijke of gehele stillegging van het bedrijf, zelf faillissement aanvraagt, bedrijf sluit of overdraagt of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest is verkoper gerechtigd het geleverde terug te nemen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebreke¬stelling zal zijn vereist, ongeacht waar de goederen zullen bevinden. Zonder dat afnemer enige aanspraak op schadevergoeding kan maken, onverminderd de bevoegdheid van verkoper bij nalatigheid van afnemer de overeenkomst te ontbinden, al dan niet onder de verplichting voor afnemer tot vergoeding van door verkoper geleden schade.

Artikel 13: Opschortingrecht
Indien en zolang afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de met verkoper gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst, heeft de verkoper het recht de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomsten op te schorten.

Artikel 14: Intellectueel eigendom
Alle door de verkoper verstrekte tekeningen, schema’s, ontwerpen prijslijsten, materiaallijsten, handboeken enz. blijven verkopers eigendom. Zij mogen zonder verkopers voorafgaande schriftelijke toestemming noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd anders dan één archiefkopie voor intern gebruik bij de afnemer, nog aan enige derde worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt.

Artikel 15: Toepasselijk recht
1. Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
3. Een geschil is aanwezig indien een van beide partijen zulks stelt.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2020 X-Trailer.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel